экскурсия в исторический музей

Чет ѳлкѳлүк студенттерди кыргыз элинин тарыхы, салты, материалдык маданияты менен тааныштыруу максатында медициналык факультетте окуп жаткан GM-8-20 тобунун студенттерин Улуттук тарых музейине алпарып келдик. Музейдин кызматкерлери тарабынан музей буюмдары жѳнүндѳ кызыктуу баяндоо иштери жүргүзүлдү. Студенттер маалыматтарды кызыгуу менен кабыл алышты жана ѳздѳрү кызыккан суроолорго жооп алышты. Алар кыргыз эли колдонгон буюмдардын, айрым салттардын аталыштарын үйрѳнүштү. Кыргыз элинин тарыхый инсандары жана тарыхый окуялар жѳнүндѳ кенен маалымат алышты. Аларга ѳзгѳчѳ кыргыз элинин маданий байлыктары – боз үй, кийим-кечек, туш кийиз, шырдак ж.б. жасалышы тууралуу маалыматтар кызыктуу болду.

 

Тарых музейине экскурсия

экскурсия в исторический музей
экскурсия в исторический музей
экскурсия в исторический музей
экскурсия в исторический музей
экскурсия в исторический музей
экскурсия в исторический музей
экскурсия в исторический музей экскурсия в исторический музей экскурсия в исторический музей экскурсия в исторический музей экскурсия в исторический музей экскурсия в исторический музей