Жалпы жоболор

Илимий-техникалык кеңеш Салымбеков университетинин туруктуу кеңеш берүүчү органы болуп саналат. НТС өз ишинде Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат; Университеттин Уставы, ушул Жобо жана башка жергиликтүү ченемдик актылар. НТС жөнүндө жобо Окумуштуулар кеңешинин чечими менен бекитилет. Илимий-техникалык кеңештин курамы кафедра башчыларынын сунуштарынын негизинде илимий иштер боюнча проректордун сунушу боюнча 30-сентябрдан кечиктирбестен окуу жылына ректордун буйругу менен бекитилет. НТСтин компетенциясына кирген маселелер боюнча чечимдери кеңеш берүүчү мүнөзгө ээ.

Максаттар жана милдеттер

МСКнын максаты - илим жана техника чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке ашырууга байланышкан маселелерди кароодо ишти уюштуруу жана координациялоо; кафедраларда жана башка кафедраларда жүргүзүлүп жаткан илимий изилдөөлөрдүн жана инновациялык иштердин деңгээлин өнүктүрүү жана өркүндөтүү, жогорку квалификациядагы илимий-педагогикалык кадрларды (илимдердин докторлорун жана кандидаттарын) даярдоонун жана студенттердин илимий-изилдөө иштеринин натыйжалуулугун жогорулатуу.

НТСтин негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

 • Университеттин окумуштуулары тарабынан илимдин жана техниканын артыкчылыктуу багыттарын өнүктүрүү, илимий-техникалык прогрессти тездетүүдө университет илиминин ролун жогорулатуу, университеттин интеллектуалдык жана илимий потенциалын натыйжалуу пайдаланууну камсыз кылуу, анын туруктуу өнүгүшү үчүн зарыл шарттарды түзүү.
 • Илимий изилдөөлөрдү жана интеллектуалдык менчик объектилери менен иштөөнү өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары боюнча фундаменталдык жана чалгындоо изилдөөлөрүн артыкчылыктуу өнүктүрүүнү камсыз кылуу.
 • Илимий-изилдее иштеринин пландаштыруу жана уюштуруу формаларын еркундетуу жана башкалар.
 • Университеттин илимий потенциалын сактоо, илимий-педагогикалык коллективдерди өнүктүрүү, жогорку квалификациядагы илимий-педагогикалык кадрларды (илимдердин докторлору жана кандидаттары) даярдоо боюнча сунуштарды жана чараларды иштеп чыгуу.
 • Университет менен илимий уюмдардын ортосундагы интеграциялык процесстерге көмөк көрсөтүү.
 • Студенттердин илимий-изилдөө иштерин өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү.
 • Илимий изилдөөлөрдү маалыматтык камсыздоо боюнча сунуштарды жана чараларды иштеп чыгуу.
 • Илимий изилдөөлөрдүн натыйжаларын окуу процессинде колдонуу боюнча сунуштарды жана рекомендацияларды даярдоо.
 • Университетте жүргүзүлүп жаткан илимий изилдөөлөрдүн жана иштеп чыгуулардын негизги натыйжаларын талдоо жана баалоо.
 • Илимий жана инновациялык структураларды түзүү жана кайра уюштуруу, илимий жабдууларды жаңылоо боюнча сунуштарды даярдоо.
Илимий-техникалык кеңештин курамы:
 1. Төрага – Тулекеев Т.М. медицина илимдеринин доктору, профессор
 2. орун басары Мурунку – Мазекова Н.Ж. илимдин кандидаты. доцент
 3. Катчы – Сыдыкова С.Б.
 4. Жумадилов Э.Ж. – PhD
 5. Уметалиева М.Н. - клиникалык иштер боюнча проректор
 6. Аалиева Г.К. - филология илимдеринин кандидаты, доцент
 7. Аалиева Г.К. - филология илимдеринин кандидаты, доцент
 8. Жалилова А.А. - илимдердин кандидаты.
 9. Токушева — филология илимдеринин кандидаты, доцент
 10. Монолов Н.К. - илимдердин кандидаты.
 11. Князев И.А. - атаандаш

Толук версиясын жүктөп алыңыз