Университеттин Окумуштуулар кеңеши окуу, окуу-методикалык, илимий изилдөө, илимий-методикалык иштер, илимий-педагогикалык кадрларды алуу жана даярдоо жагынан ишти жалпы координациялоону жүзөгө ашырат.

Окумуштуулар кеңешинин курамы уюштуруучулардын жалпы чогулушу жана Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы менен макулдашуу боюнча университеттин президенти тарабынан 2 жылдык мөөнөткө бекитилет. Окумуштуулар кеңешинин төрагасы болуп университеттин ректору саналат.

Окумуштуулар кеңешинин курамына ректор, проректорлор, факультеттердин декандары, окуу-методикалык бөлүмдүн башчысы, кафедра башчылары, башка илимий-педагогикалык бөлүмдөрдүн жетекчилери, студенттик коомдук уюмдар кирет. Ошондой эле, окумуштуулар кеңешинин курамына факультеттердин жана башка түзүмдүк окуу бөлүмдөрүнүн, алдыңкы окумуштуулардын, профессорлордун жана доценттердин ичинен белгиленген тартипте шайланган өкүлдөрү кирет.

Эл аралык Медицина факультетинин

Окумуштуулар кеңешинин курамы

Төрага - Жумадилов Э.Ж., PhD

Төраганын орун басары – Тулекеев Т.М., м.и.д, проф.

Секретарь – Казаков А.А.

 

 Окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү:

 1. Жумадилов Э.Ж.- Төрага, PhD
 2. Тулекеев Т.М., м.и.д. – төраганын орун басары
 3. Монолов Н.К. к.м.н.
 4. Мазекова Н.Ж., к.ф.н.
 5. Казаков А.А. – окумуштуу секретарь.
 6. Уметалиева М.Н.
 7. Жунушалиева Н.М.
 8. Сталбекова Т.С.
 9. Акматова А.Т.
 10. Кулданбаев Н.К. д.м.н.
 11. Элеманова Р.Ш. к.т.н.
 12. Токушева Т. С., к.ф.н.
 13. Лим Е.Ю., к.м.н.
 14. Пиримбаева Ж.Ж. к.и.н.
 15. Кулматов А.Ш.
 16. Арзиева Н.Н.
 17. Кунасова М.Т.
 18. Князев И. А.
 19. Представители Студенческого Совета.

Себеби: Окумуштуулар кеңешинин 2022-жылдын 25-мартындагы чечими