Regulations

Лицензиялар

Лицензиялар

Логотип

Ченемдик укук актылары

Кыргыз Республикасынын университети жөнүндө жобо

Жогорку окуу жайларынын профессордук-окутуучу курамынын кызмат орундарын ээлөөнүн тартиби жөнүндө жобо

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси

Университеттин ченемдик-укуктук актылары

Университеттин Уставы

Каттоо күбөлүгү

Университеттин структурасы

Финансы-экономика бөлүмүнүн жобосу

Финансы-экономика бөлүмү жөнүндө жобо

Билим берүүнү өнүктүрүү жана сапат бөлүмү жөнүндө жобо

Иш башкармасы жөнүндө жобо

Кафедра жөнүндө жобо

Кураторлук жөнүндө жобо

Медициналык борбор жөнүндө жобо

Эл аралык бөлүм жөнүндө жобо

Билим берүүнүн модулдук-рейтингдик системасы жөнүндө жобо

Илимий-изилдөө иштери жөнүндө жобо

Студенттерди которуунун, окуудан чыгаруунун жана калыбына келтирүүнүн тартиби жөнүндө жобо

Кабыл алуу комиссиясы жөнүндө жобо

Кабыл алуу эрежелери 2019-2020

Эл аралык медицина факультети жөнүндө жобо

Апелляциялык комиссия жөнүндө жобо

УМО жөнүндө жобо

СУнун Окумуштуулар кеңеши жөнүндө жобо

Салымбеков Университет жөнүндө жобо

Экзамендик комиссия жөнүндө жобо

Университеттин ички эмгек тартиби

Студенттик кеңештин жобосу

Көрсөтүлгөн билим берүү кызматтарынын сапатын баалоо үчүн студенттерди сурамжылоо жөнүндө жобо

Сайт жөнүндө жобо

СУнун педагогикалык курамынын квалификациясын жогорулатуу жөнүндө жобо

С.У. дисциплинанын окуу-методикалык комплекси жөнүндө жобо

Академиялык өргүү берүүнүн тартиби жөнүндө жобо

Окуучуларды социалдык жактан колдоо жөнүндө жобо

СУ студенттеринин билимин кыскартуу жөнүндө жобо

СУда академиялык мобилдүүлүк жөнүндө жобо

Кызматтарды ээлөөнүн тартиби жөнүндө жобо

Илимий изилдөөлөр бөлүмү жөнүндө жобо

Студенттик илимий коом жөнүндө жобо

Жаш окумуштуулар кеңеши жөнүндө жобо (2)

Апелляциялык комиссия жөнүндө жобо

Аттестациялык комиссия жөнүндө жобо

Экзамендик комиссия жөнүндө жобо

Студенттерди которуунун, окуудан чыгаруунун жана калыбына келтирүүнүн тартиби жөнүндө жобо

Европалык дипломдун тиркемеси жөнүндө жобо

Regulations on UMS

Студенттердин, ата-энелердин жана СУнун кызматкерлеринин жазуу жүзүндөгү арыздары үчүн “Ишеним кутучасы” жөнүндө жобо

СУнун мотивациялык фонду жөнүндө жобо

«Салымбеков Университет» мекемесинин билим берүүнүн сапатын башкаруу системасы жөнүндө» жобо

Кадрларды кабыл алуунун жана ишке алуунун тартиби жөнүндө жобо

Эл аралык медицина факультети жөнүндө жобо

СУнун Окумуштуулар кеңеши жөнүндө жобо

Кафедра жөнүндө жобо

Лицензиялоо жана мониторинг департаменти жөнүндө жобо

Педагогикалык кызматкерлер үчүн анкета

Студенттер үчүн анкета

Регламент премирования сотрудников СУ за публикации в рейтинговых (рецензируемых) научных изданиях

Анкетанын протоколунан үзүндү

Жаш окумуштуулар жонундо жобо

НОК-5 жыл

НОК-6 жыл

 

Кызматкерлердин кызматтык мүнөздөмөлөрү

Ректордун ИН

Tарбия иштери боюнча проректордун ИИ

Тышкы байланыштар жана өнүктүрүү боюнча проректордун кызматтык мүнөздөмөсү

Мамлекеттик тил жана илим боюнча проректордун кызматтык мүнөздөмөсү

Клиникалык иштер боюнча проректордун кызматтык мүнөздөмөсү

Билим берүүнү өнүктүрүү жана сапат бөлүмүнүн башчысынын кызматтык нускамасы

Билим берүүнү өнүктүрүү жана сапат департаментинин СМС боюнча адисинин кызматтык мүнөздөмөсү

Факультеттин деканынын кызматтык мүнөздөмөсү

Кафедранын доцентинин кызматтык мүнөздөмөсү

ДИ Зав. УМО

Бөлүмдүн башчысынын кызматтык мүнөздөмөсү

СУ мекемесинин карьералык өсүү борборунун адисинин кызматтык мүнөздөмөсү

Окумуштуулар кеңешинин илимий катчысынын кызматтык мүнөздөмөсү

СУнун башкы бухгалтеринин кызматтык мүнөздөмөсү

Кафедранын профессорунун кызматтык мүнөздөмөсү

Кафедранын улук окутуучусунун кызматтык мүнөздөмөсү

Кафедранын окутуучусунун кызматтык мүнөздөмөсү

Окуу имараттарынын чарбалык кызматынын комендантынын кызматтык мүнөздөмөсү

Кафедранын лаборантынын кызматтык мүнөздөмөсү

Кредиттик системада окуган студенттердин билимин жыйынтыктоочу контролдоону жүргүзүү боюнча нускама

Офисте иштөө боюнча инструкция

ОПОП 6лет

ОПОП 5 лет

SU strategic plan

Карьераны өнүктүрүү борбору жөнүндө жобо

Студенттердин, ата-энелердин жана СУнун кызматкерлеринин жазуу жүзүндөгү арыздары үчүн “Ишеним кутучасы” жөнүндө жобо

Кураторлук жөнүндө жобо

Акт СанЭпид, Спорт комплекси, 2021-жыл

Окуу кабинетинин паспорту 219

Студенттик кеңештин жобосу

Акт СанЭпид, Университет, 2021

Акт СанЭпид, Лазмед 2021

Медициналык биология лабораториясында кырсыктардын алдын алуунун жалпы ыкмалары

ТБ мед.физика на англ

ТБ биохимии на англ

Микробиология лабораториясында коопсуздуктун жалпы эрежелери

Медициналык биология лабораториясында коопсуздуктун жалпы эрежелери

ТБ лаборатории биохимии

Өрт коопсуздугу, Лазмед

Окуучуларды социалдык жактан колдоо жөнүндө жобо

Университеттин ашкана СанЭпид актысы

Илимий-изилдөө иши жөнүндө жобо

Окуу кабинетинин паспорту 219

Модуль, экзамен бөлүмү. MBD SU (1)

СУ китепкана фонду

Мугалимдер үчүн

Баалоо фонду

Баалоо фонду 2 

 

Конкурстук комиссия

Конкурстук комиссиянын курамы жөнүндө буйрук

Жаш мугалимдин иш планы