Билим берүүнүн сапатына ички мониторингди ишке ашыруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана билим берүүнүн сапатына мониторинг жүргүзүүнүн жана баалоонун бардык жол-жоболорун ишке ашырууну жөнгө салуучу университеттин ченемдик укуктук актыларынын негизинде жүзөгө ашырылат.

Билим берүүнүн сапатын башкаруу системасынын мониторингинин жана талдоосунун алкагында баа берүүнүн предмети болуп төмөнкүлөр саналат:

- окуучулардын окуу жана окуудан тышкаркы жетишкендиктери;

- педагогикалык кадрлардын квалификациясы жана ишинин натыйжалуулугу;

– кызматкерлердин компетенттүүлүгү жана натыйжалуулугу;

- окуу-методикалык документтердин жана окутуу технологияларынын сапаты;

– билим берүү программаларын ишке ашыруу жана сапаты.

Билим берүүнүн сапатын башкаруу системасы төмөнкү баалоонун жол-жоболоруна негизделген:

– ички баалоонун жол-жоболору;

– тышкы баалоо процедуралары.

Билим берүүнүн сапатын баалоо төмөнкү ички жана тышкы жол-жоболор аркылуу жүзөгө ашырылат:

 • ички контролдоо системалары:
 • билим берүүнүн сапатын коомдук экспертизадан өткөрүү;
 • лицензиялоо;
 • мамлекеттик аккредитация;
 • бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик (акыркы) аттестациясын;
 • билим берүүнүн сапатына мониторинг жүргүзүү.

Билим берүүнүн сапатын баалоо үчүн маалымат булактары болуп төмөнкүлөр саналат:

 • билим берүү статистикасы;
 • учурдагы жана жыйынтыктоочу аттестация;
 • мониторинг изилдөөлөр;
 • социологиялык сурамжылоолор:
 • университет кызматкерлеринин отчеттору;
 • класстарга жана класстан тышкаркы иш-чараларга баруу.