Жалпы жоболор

 Салымбеков Университеттин окуу-методикалык бөлүмү жөнүндө ушул Жобо окуу-усулдук бөлүмүнүн (ОУБ) негизги милдеттерин, функцияларын, түзүмүн, кызматкерлердин укуктарын жана милдеттерин, ошондой эле ишти уюштуруунун тартибин аныктайт. Окуу-методикалык бөлүм өз ишин университеттин башка түзүмдүк бөлүмдөрү менен биргеликте ишке ашырат. Окуу-методикалык бөлүм өз ишинде “Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 30-апрелиндеги № 92 Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-майындагы № 346 токтомун, Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 3-февралындагы № 53 жогорку кесиптик билим берүүнүн билим берүү уюму жөнүндө жобо жана ушул Жобо. Окуу-методикалык бөлүм университетте окуу процессин жана окуу-методикалык ишти пландаштырууну, координациялоону, аткарылышын контролдоону жүзөгө ашырган университеттин өз алдынча адистештирилген түзүмдүк бөлүмү болуп саналат жана түздөн-түз ректорго баш ийген.

Структура жана башка түзүмдүк бөлүмдөр менен өз ара аракеттенүү

Окуу-методикалык бөлүмдү университеттин ректорунун буйругу менен дайындалуучу жетекчи жетектейт. Бөлүмдүн башчысы өз ишин жана УМОнун кызматкерлерин бөлүмдүн негизги милдеттерине жана функцияларына, бөлүмдөр жөнүндө жоболорго, ошондой эле кызматкерлердин кызматтык нускамаларына ылайык уюштурат. УМОнун штаттык саны университеттин ректору тарабынан аныкталат жана кафедранын алдында турган максаттарга жетүүнүн натыйжалуулугуна жана маселелерди чечүүнүн натыйжалуулугуна жараша штаттык расписаниеде бекитилет. Окуу-методикалык бөлүм өзүнүн ишинде ага жүктөлгөн милдеттердин, функциялардын жана ыйгарым укуктардын негизинде университеттин бардык түзүмдүк бөлүмдөрү менен өз ара аракеттенет.

ОМК иш-аракеттеринин максаттары жана милдеттери

Университеттин окуу-методикалык бөлүмүнүн ишинин негизги максаты – жогорку окуу жайлардын негизги кесиптик билим берүү программаларын ишке ашырууда университеттеги иштин натыйжалуулугун жогорулатуу. Окуу-методикалык бөлүмдүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

 • кесиптик-техникалык билим берүү чөйрөсүндө негизги кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруу боюнча университеттин окуу-методикалык ишин уюштуруу жана башкаруу;
 • жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартынын негизинде иштелип чыккан билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн лицензиялык жана аккредитациялык талаптардын аткарылышын контролдоо;
 • окуу процессинин аткарылышын, окуу пландарын жана окутууну уюштуруу боюнча ченемдик документтердин аткарылышын контролдоо;
 • окуу процессинин натыйжалуулугун жана билим берүүнүн сапатын жакшыртуу жана жогорулатуу;
 • университеттин профессордук-окутуучулар курамынын окуу-методикалык иштерин координациялоо;
 • педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатууну пландаштыруу жана уюштуруу;
 • билим берүү программаларынын бардык түрлөрү боюнча окуу пландарын иштеп чыгууга катышуу жана алардын аткарылышын контролдоо;
 • адистердин квалификациялык мүнөздөмөлөрүн, дисциплиналардын окуу пландарын, кийинки окуу жылына иш пландарын иштеп чыгууга катышуу;
 • окуу процессинин графиктерин түзүү жана анын аткарылышын көзөмөлдөө;
 • окуу жана окуу жүктөмүн эсептөөнүн тууралыгын текшерүү жана профессордук-окутуучулук курамдын штаттык расписаниесин түзүү;
 • студенттердин кесиптик билимдерге болгон керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн шарттарды камсыз кылуу;
 • билим берүүнүн бардык формаларында окуу процессин пландаштыруу, уюштуруу жана контролдоо;
 • окуу процессинин ар кандай аспектилерине тиешелүү жергиликтүү ченемдик укуктук актыларды, уюштуруу-методикалык материалдарды иштеп чыгуу жана университеттин түзүмдүк бөлүмдөрүнө алып келүү;
 • билим берүү процессине маалыматтык-коммуникациялык, студентке багытталган, компетенцияларга негизделген модулдук технологияларды жана башка инновациялык технологияларды киргизүү;
 • билим берүү прогрессин жөнгө салуучу ченемдик-методикалык документацияны тынымсыз өркүндөтүү.

Regulations on UMS